Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat számítógépre menthető a “Letöltés: Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat” linkre kattintva .pdf formátumban és kinyomtatható.

1. Általános rendelkezések

1.1 Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzat célja

A weboldalt működtető tulajdonos, Dragan Milunovits (1141 Budapest, Bonyhádi u. 18/b) (továbbiakban Adatkezelő) adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának célja, hogy rögzítse azon adatkezelési és adatvédelmi elveket, illetve adatkezelési politikát, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el, illetve erről tájékoztassa az általa üzemeltetett www.asztrocoaching.hu domain alatt működő weboldal felhasználóit.

Az adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal az Adatkezelő biztosítja, hogy különös tekintettel figyel a személyes adatok védelmére és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja a weboldal által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, abból a célból, hogy minden egyén jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gép feldolgozása során.

1.2 Az adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató törvényi hivatkozásai

Az Adatkezelő az adatkezelési alapelvei kialakításakor különösen figyelembe vette az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat:

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

1.3 Fogalmi meghatározások – Az adatkezelés és adatvédelem témakörében felmerülő alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Felhasználó: a weboldalt használó természetes személy, gazdálkodó szervezet.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján Dragan Milunovits (1141 Budapest, Bonyhádi u. 18/b).
Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Szolgáltatás: az a magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amelyet a kötelezett a szerződés alapján tanúsítani köteles. Jelen tájékoztató alapján a www.asztrocoaching.hu domain alatt működő weboldal, mint szolgáltatás.

Jelen szabályzatban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak – így különösen: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – által meghatározott fogalmak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkori hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

1.4. Adatkezelő

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alapján az Adatkezelő:

Név: Dragan Milunovits
Cím: 1141 Budapest, Bonyhádi u. 18/b

2. A kezelt adatok köre

A Felhasználó választása szerint személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet a weboldalhoz és böngészhet rajta, azonban a böngészéshez és a hírlevél feliratkozáshoz el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot.

2.1 A Felhasználó döntése alapján az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:

Hírlevelek és direkt marketing üzenetek küldése

A Felhasználóknak és az Érintetteknek lehetőségük van a weboldal felületén hírlevélre, direkt marketing levelekre feliratkozni. A Felhasználó és Érintett a feliratkozással hozzájárul az általa megadott e-mail címre való hírlevél és direkt marketing üzenetek küldéséhez. A Felhasználó és/vagy Érintett ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelő felé intézett ilyen irányú kéréssel, vagy a hírlevélben, direkt marketing üzenetben található Leiratkozás szóra kattintva.

Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adattovábbítás: Adatkezelő dirket marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: a weboldal üzemeltetése során profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

2.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít: a rendszer működtetése során használt operációs rendszer, a böngésző program típusa és más, a látogatottsági adatokra vonatkozó információk.

A rendszer működtetése során tárolt adatokat az Adatkezelőnek nem áll módjában és nem is kapcsolja össze a hírlevél feliratkozás során megadott személyes felhasználói adatokkal.

3. Cookie

Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása, a látogatók nyomonkövetése.

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, IP cím, aktivitási dátumok és időpontok.

3.1 Analytics cookie

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el a Felhasználó vagy Érintett informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, segítve ezzel a weboldal fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a Felhasználó vagy Érintett IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a Felhasználó vagy Érintett honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a Felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha a Felhasználó vagy Érintett le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

3.2 Célzott, vagy reklám cookie

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban a Felhasználó vagy Érintett kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg.

Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Ha a Felhasználó vagy Érintett megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következőképpen fognak működni:

a.) Információkat gyűjtenek arról, hogy a Felhasználó vagy Érintett a weboldalon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így- adatokat rögzítenek a Felhasználóról vagy Érintettről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk a Felhasználó vagy Érintett beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat, segítenek beazonosítani a Felhasználót vagy Érintettet, amennyiben egy tőlünk kapott e-mailre válaszol.

b.) Korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok hatékonysága.

3.3 Harmadik féltől származó cookie

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy a Felhasználó vagy Érintett miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

2018.05.23. óta az alábbi cookie-kat használjuk harmadik fél által:

Google Analytics – analitika
Mashshare buttons – Facebook megosztás
Facebook Social Plugins – célzott hirdetés
youtube.com – videó

3.4 Munkamenet cookie

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként a Felhasználó vagy Érintett által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek a Felhasználóról vagy Érintettről olyan információkat, melyekkel a Felhasználót vagy Érintettet azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

3.5. Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik a Felhasználó vagy Érintett korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk a Felhasználónak vagy Érintettnek.

Ezek a cookie-k nem követik a Felhasználót vagy Érintettet nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Felhasználónak más oldalakon keresztül.

4. Az adatkezelés célja, jogalapja

4.1.) Az adatkezelésre a Felhasználó a weboldal használata során önként járul hozzá a szabályzat elfogadásával.

4.2.) Az adatkezelés célja a www.asztrocoaching.hu domain alatt elérhető rendszer által nyújtott szolgáltatások biztosítása.

4.3.) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése és a felhasználók jogainak védelme.

4.4.) Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5.) Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

5. Az adatkezelés elvei és időtartama

5.1.) Az adatokat az Adatkezelő csak tisztességes és törvényes keretek között szerzi meg és dolgozza fel.

5.2.) Az adatokat az Adatkezelő csak a meghatározott és törvényes célokra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

5.3.) Az adatok arányban állnak a tárolásuk céljaival és megfelelnek azoknak, azon nem terjeszkednek túl.

5.4) Az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

5.5.) Az adatok tárolási módja biztosítja, hogy az adatalany azonosítása csak a tárolás céljához szükséges ideig lehetséges.

5.6.) Megfelelő biztonsági intézkedések védik az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatokat illetve a jogtalan megsemmisítést vagy a véletlen elvesztést valamint a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást, terjesztést megakadályozzák.

5.7) Az Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, tovább képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

5.8) A regisztráció (amennyiben a jövőben ilyen funkció beépül) során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet.

5.9) A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.10) Hírlevél esetén a leiratkozásig tart.

5.11) Az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont alatt.

6. A felhasználók felelősségi köre és jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatban

6.1.) A Felhasználók bármikor kérhetnek tájékoztatást az Adatkezelőtől a személyes adataik kezeléséről: ajánlott levélben (1039 Budapest, Czetz J. u. 90.) vagy elektronikus levélben az kedves@khalsa.com e-mail címen. A tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha a Felhasználó e-mail címe hiteles, azaz már felhasználója volt a weboldal által működtetett rendszereknek, így az adatai is tárolásra kerültek.

6.2) A Felhasználó kérheti a kezelt adatainak a törlését, helyesbítését, módosítását.

6.3) A Felhasználó kérheti a személyes adatok korlátozását.

6.4) A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

6.5.) Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni.

7. Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosultak köre

7.1) Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat biztonságosan kezeli.

7.2.) Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

7.3.) Bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy részére. Az Adatkezelő a megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról. 7.4) További külső szolgáltatók, akik a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel a személyes adatokat és erről nyilatkozatokat tesznek az Adatkezelő részére:

a.) Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

Facebook Ireland Ltd.
(Community Operations, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland)

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Adatkezelési szabályzat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

b.) Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

Google Analytics
További információ: https://www.google.com/analytics/

Google Search Console
További információ: https://www.google.com/webmasters/#?modal_active=none

c.) Tárhelyszolgáltatók

RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(Cím: 1108 Budapest, Kozma u. 2.)
További információ: www.rackforest.hu

8. Adatvédelmi irányelvek

8.1.) Az Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges személyes adatokat kizárólag az érintettek hozzájárulása alapján és célhoz kötötten használja fel.

8.2.) Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

8.3.) Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a saját érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

8.4.) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.5.) Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

8.6.) Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelés szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A módosítást követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

10. A felhasználók jogérvényesítési lehetőségei

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Bármilyen további, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető:

Dragan Milunovits
1141 Budapest, Bonyhádi u. 18/b
E-mail: kedves@khalsa.com

Budapest, 2018. május 23.

Dragan Milunovits