A.J. Christian – Asztrológiai alapelemzés

A. J. Christiannnal 2003 nyarán, rögtön az első könyve megjelenése után találkoztam először. Néhány napra rá meghívott magához, ahol töb­bek közt szó esett az asztrológiai érdeklődésemről is. Ekkor még az elemzés szándéka nélkül, kötetlenül mondtam el az ő indiai élettérképének jellegze­tességeit.

“Beszélgetésünk nagyjából a leírtak szerint zajlott. Mivel a teljes elemzés köteteket tölthetne meg, alább csak az alapelem­zés olvasható. Zárásként egy apró megjegyzés: az indiai asztrológia sok min­denben eltér nyugati rokonától, ezért a szövegben dőlt betűvel írt rövid uta­lások az indiai rendszerben értendők.” Milunovits Dragan

a.j. christian, dragan milunovits

Alapelemzés

Mielőtt elkezdtük volna, Christian elmondta, hogy tapasztalata sze­rint rá már nincsenek hatással a bolygók és a csillagok, legalábbis nem úgy, mint a többi emberre. Mosolyogva hozzátette, hogy sok asztroló­gusnak komoly gondot okozott, amikor megpróbálták kielemezni a horoszkópját – személyét az asztrológia “rémálmának” nevezte. Mondtam, hogy nekem ez nem okoz gondot, mert én sem veszem túl komolyan magam – ha nem leszünk okosabbak, legfeljebb nevetünk egy jót. Ez tetszett neki, és azt mondta, bárcsak mások is így látnák a dolgokat.

A.J. Christian élettérkép
A.J. Christian élettérkép

A. J. Christian
1975.07.01. 00:07, Budapest

Kos Aszcendens, Mars a Kosban első és nyolcas házúr az egyes házban:

Ha egy szóban kellene összefoglalnom az alaptulajdonságait, akkor ő egy különleges ERŐ. Pontosabban egy nagy intenzitású átalakító erő, egy nagy energia, egy olyan személyiség, aki ennek hatására folyama­tos és nagyon erőteljes változásban él, ugyanazt okozva mások életé­ben is.

Az első kérdésemre, hogy foglalkozott-e harcművészettel, Chris­tian azt felelte, hogy igen, az utóbbi 1000 évben elég intenzíven. Mi­vel több mint két évtizede ismertem már a keleti filozófiákat, ame­lyekben a lélekvándorlása hétköznapi felfogás része, nem lepődtem meg, de bevallom, könnyedsége megdöbbentett: még nem sok embert láttam ilyen természetesen, úgymond első kézből és gondolkodás nél­kül beszélni a témáról.

A képletéből akkor úgy tűnt – ez később beigazolódott -, hogy valószínűleg vannak a hétköznapi ember szemszögéből nézve olyan kü­lönleges képességei (például érzékeken túli érzékelés), amelyeknek a segítségével a múlt, a jelen és a jövő teljes tudatában él. Erős intuíció, amellyel belát a kulisszák mögé. Tudása lehet a halálról és az újjászüle­tésről, arról a bizonyos találkozási pontról, ahol a tudat átalakul anyag­gá, és minden változás zajlik. Hatalmas energiákat képes megmozgatni és átalakítani. Valószínű, hogy leginkább a harcművészet és a tudatos jelenlét megélése volt a legkézenfekvőbb lelkigyakorlat számára.

Mars a Kosban, Nap együttállás a Szaturnusszal:

Testileg az izmos, zömök, mégis nyúlánk alkatot adó bolygókombiná­ciók ötvözete. Egyszerre szereti a sportot, a versenyt, ambiciózus, tár­sasági ember, tisztában van a képességeivel, olykor hiú. Ugyanakkor néha visszafogott, jól elvan magával, nem igényli a társaságot. Lelkileg is független és erős személyiség, akaratos, aktív és tudatos lény. Egy koravén bölcs, egy “öreg lélek”, aki már gyermekként is átlát a felnőt­tek játszmáin.

Hold + Jupiter a Halakban a tizenkettes házban, Merkúr a második ház­ban együtt a leszálló csomóval, a Bhava (kiegészítő) ábrán a Jupiter (Gu­ru) átcsúszik az egyes házba:

Nagyon nagy a képzelőereje, nagy spirituális magaslatokat ér el. Leg­főképpen előadások, publikációk és könyvek által, de előbb-utóbb ta­nító lesz belőle. Nagyon jó a beszélőkéje, amit főleg a spirituális tudás kikommunikálására használ, de gyakran viccelődik is. Mondtam neki, hogy valószínűleg hamarosan előadásokat fog tartani, sok ember előtt beszélni (ez be is következett). A másodlagos ábra arra is utal, hogy va­lamiféle tanító, mester vagy guru válhat belőle. Christian aggódást színlelve nevetett, és csak annyit mondott, hogy: “Pedig reméltem, hogy el tudom kerülni.” Mondta, hogy ha nagyon akarná, el tudná, mert van egy érdekes, nem nagyon látott kombináció a horoszkópjá­ban, ami arra utal, hogy nála a szabad akarat és a sors összefonódik. Úgymond szabadon dönthet a sorsa felől.

Mars nyolcas házúr az egyes házban a Kosban, Nap együttállás a Szatur­nusszal:

Szóba került az élet és a halál. Megkérdezte, szerintem meddig fog él­ni ~ korábbi szavaiból úgy éreztem, tisztában van a válasszal. Mond­tam, hogy ezt nem szoktam megnézni, mert nem tudhatom biztosan, ráadásul én a dinamikusan változó jövőben hiszek. Biztatására azon­ban túlléptem aggályaimon, és gyorsan végignéztem az erre vonatkozó bolygókat és házakat. Döbbenten konstatáltam, hogy egyszerre áll ne­ki a rövid, veszélyes, gyors leforgású élet ~ s a vele járó erőszakos ha­lál ~, illetve a boldog, kiteljesült élet és a matuzsálemi kor megélése. Mondtam, hogy ilyesmi csak akkor fordul elő egy élettérképben, ha olyan személyről szól, aki maga dönthet a saját életéről és haláláról. Nem válaszolt.

Jupiter kilences házúr a tizenkettesben, Nap együtt a Szaturnusszal, Vénusz a négyes házban:

További utalások, hogy könyveivel nagy hírnévre tehet szert külföl­dön (például a távoli Nyugaton), és annak ellenére, hogy az életében voltak/lesznek olyan időszakok, amikor nem érdekelte a gazdagság és a luxus, mégis nagyrészt ezekben lesz része. A képlet szép házakra, nagy értékű földekre és vagyonra utal.
Christian nevetett, és egy huncut kacsintással hozzátette, hogy a próféta szóljon belőlem…

Mars nyolcas házúr az egyesben, ötös házúr Nap a hármasban, Merkúr le­szálló csomó a kettesben:

…ráadásul, az anyagi javak akkor is felé áramolnak, ha nem tudatosan teremti a lehetőségeket, mert képlete arra utal, hogy a mindenféle bi­zonytalansági tényezőkön múló pénzügyi dolgok – tőzsde vagy szeren­csejáték – a keze alá dolgoznak.

Merkúr leszálló csomó együttállása második házban:

Mondtam, hogy a vér szerinti családjával nincs szoros kapcsolata, el­lenben a közeli barátaival egy családot alkot – társaságában szinte a családfő szerepét tölti be. Barátaival különleges, ösztönösen mély ér­zelmi kapcsolata van – láthatólag sok mindent képes megtenni értük. Úgy látszik, mintha a körülötte lévő emberekkel nagyon régóta ismer­nék egymást…

Kilences házúr Jupiter, négyes házúr Hold a tizenkettes házban és Szatur­nusz Nap együttállás a hármas házban, felszálló csomó + Mars fényszög a négyes házra:

Szomorúbb témákat is érintettünk. Kérdeztem, hogy történt-e valami tragédia a családban. A szüleivel. Az ábra leginkább az apát jelenítet­te meg. Amikor megkérdeztem, él-e még az édesapja, azt felelte, hogy már több évvel ezelőtt meghalt.

A képlet szerint az édesapja erős testalkatú, mackós, de érzékeny lelkű ember lehetett, és egyszerűbb családból származhatott. (Később kiderült, hogy így volt.) S noha a horoszkóp szerint édesanyja nagyon csinos és manöken alkatú nő lehetett valamikor, nála komoly, rombo­ló lelki betegség látszott, amely Christian édesapjának halálára vezet­hető vissza.

Christian bólintott, és azt mondta, hogy apja halála óta a mamája teljesen leépült. Mondtam, hogy ha van testvére, valószínűleg idő­sebb, és nem túl közeli a kapcsolatuk. Újra bólintott, hogy igen, van egy nővére, akivel szeretik egymást, csak nagyon ritkán találkoznak.

Vénusz hetes házúr a négyes házban, Mars nyolcas házúr az egyesben fény szög a Vénuszra és a hetes házra, felszálló csomó fényszög a Vénuszra:

Szóba került a szebbik nem is. Mondtam, hogy az ábrából úgy látszik, nagyon szereti a szép, jó alakú, csinos lányokat, és az érzéki örömök mindennemű élvezetét… Ez a kombináció amúgy érdekes, mert az igaz, hogy szerelmi ügyeiben nagyon mély szeretetre képes – például, ha egy nő vele van, úgy érzi, hogy ő a kiválasztott és az egyetlen nő a világon -, ugyanakkor teljes függetlenségben él. Valószínűleg nincs vagy csak nagyon nehezen alakul ki tartós kapcsolata, mert mintha nem lenne rá igénye.
A képlet szerint szeretik a nők. Energia és tűz van a kapcsolatai­ban, de ereje bevonzhat erőszakosabb, követelőző és féltékeny nőket is, akik szinte üldözik és nem hagyják békén.

Jupiter + Hold a tizenkettes házban:

Szexuális életéről még annyit említettem, hogy erről a bolygókombi­nációról egy régi indiai könyvben azt olvastam, hogy az egyén a hosszú és boldog, szexuális örömökkel teli élet után a mennyországba kerül. Christian nevetett, és csak annyit mondott, hogy a boldog, kiteljese­dett szexualitás már maga a mennyország – aztán hozzátette, hogy ez az indiai módszer egyre jobban tetszik neki.

Tízes házúr Szaturnusz a hármas házban együtt az ötös házúr Nappal + Merkúr leszálló csomó együttállás:

Szóba került az iskola és a tanulás. A képlete szerint köze van a kéz­ügyesség megéléséhez, a természetes anyagokhoz, az építőiparhoz. (Később kiderült, hogy faipari technikumot végzett.) Nevetve megje­gyezte, hogy ő is asztalos, mint minden tisztességes messiás…

A csillagkép nagy intelligenciára, ám sajátos logikára utal. Továb­bá sikereket és tehetséget jósol a matematika, a fizika és egyéb műsza­ki területeken. Amikor ezt mondtam, Christian a fejét rázta, mert az iskolában sosem szerette a reál tárgyakat.

Tízes házúr Szaturnusz, a hármas házban, az Ikrekben együttállás az ötös házúr Nappal + Vénusz és leszálló csomó fényszög a tízes házra:

A képlete szerint nagyon sokféle munkát végzett, azonban egyértel­műen a spirituális tevékenység, a tanítás és az írás a legerősebb vona­la. Ennek ellenére, ha úgy dönt, akkor a szórakoztató- vagy a szépség­iparban, esetleg a vendéglátásban is ki tud teljesedni.
A tanításhoz még hozzátettem, hogy reformokat hozhatna a nemi­ség/szexualitás mai irányzataiba.

Bolygóidőszakok

Véget ért a Merkúr-főidőszak, és elkezdődött a leszálló csomó (Ke) főidőszaka:

Kis jövőkép: 2006 áprilisától új főidőszak indul AJC életében. Életé­nek egy nagyon fontos időszaka következik – 2013-ig bezárólag -, ami­kor nagy vonalakban megvalósítja azt, amiért született. Az eddigi, 1989-2006-ig tartó időszak csak a bevezető volt. Most várhatóan még mélyebb témákat érint meg, ráadásul tevékenysége elmozdulhat vala­miféle gyógyítás felé. Előadásaira és írásaira egyaránt jellemzőbb lesz a még egyenesebb és célratörőbb nyelvezet. Valószínűleg lesznek köze­lebbi tanítványai is, akiknek átad valamilyen specifikus, különleges tu­dást, vagy segít felébreszteni a bennük rejlő különleges képességeket. Könyvei, tanításai megjelenhetnek más nyelveken is. Várhatóan töb­ben fogják támadni nyilvánosan, mert őszintesége sokakat sérteni fog.
E korszaka után, 2013-2033-ig a Vénusz-főidőszak következik, de hogy ez mit is takar pontosan, arról majd legközelebb.

Forrás: Forrás: A.J. Christian, Papp Ervin, Édesvíz Kiadó 2006

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

* Kérjük az elküldés előtt fogadja el az Adatvédelmi szabályzatunkat

*

Elfogadom